19 фев 2012 в 16:25 — 1 год назад

СІЛКІ НА ЗАЙЦОЎ (Успаміны браканьера-няўдачніка)

Тема: Прырода Лепельскага краю     Сегодня: 1, за неделю: 1, всего: 1254

 

Зімой 1963 - 1964 гадоў я хадзіў у пяты клас Эсенскай васьмігодкі. Дабірацца з Верабак у Чарнаручча, дзе знаходзілася навучальная ўстанова, даводзілася праз некалькі маладых соснікаў. Снегу тады было шмат, зайцоў - яшчэ болей. У прагалах паміж шэрагамі маладых соснаў яны такія сцежкі вытаўклі, што па іх можна было хадзіць, нібы па асфальце.

Старэйшы за мяне на тры гады Коля Тухто спрытна лавіў зайцоў сілком. Вырабляў іх з тонкага сталёвага дроту і прымацоўваў да сосен на заячых сцежках з такім разлікам, каб заяц трапляў галавой прама ў зашмаргу. Драціна зашморгвалася, жывёла ў агоніі білася аб снег, пакуль канчаткова не задушвала сябе. На свае вочы бачыў, як Коля ставіў сілкі і вымаў з іх зайцоў.

Такое прымітыўнае паляванне здавалася мне вельмі лёгкім і простым. Стаў прасіць бацьку нарабіць сілкоў. Ён пасмяяўся з майго намеру, аднак за справу ўзяўся. Заплятае дрот у зашмаргу і кажа:

- Ну, калі зловіш зайца, я табе 10 рублёў дам.

У мяне вочы на лоб палезлі ад прапановы такога лёгкага і нечувана вялікага заробку (толькі праз некалькі гадоў калгаснікам пачалі выплачваць пенсіі ў памеры 12 рублёў). Акрылены відавочным поспехам, я спытаў у сваёй бабы Анэты:

- А ты, бабуля, што мне дасі за зайца?

- Адсекчы сабе палец на руцэ.

- А што я куплю за твой палец? - пакрыўджана кажу. - Ты мне грошай дай!

- Тады дам табе 100 рублёў.

- Не трэба мне міфічная сотня, бо ў нас столькі няма. Ты мне рэальную плату прызнач.

- Добра. Будзеш мець ад мяне 20 рублёў!

- А калі пару вушастых прынясу?

- Падвоім стаўку!

Такія "расцэнкі" мяне задавальнялі і я, акрылены нечакана прываліўшы мне багаццем, панёс на заячыя сцежкі ставіць дзясятак сілкоў.

Выканаў усё так, як рабіў Коля. Ноччу сон не браў у прадчуванні неверагоднага заробку. А раптам тры зайцы злаўлю? Наўрад ці дадуць мне родныя такую суму за трэцяга небараку. Тады яго і наступных замарожу, а назаўтра прынясу і скажу, што толькі што з сілка дастаў. Запатрабую імі ж усталяванае матэрыяльнае заахвочванне.

Раніцай агледзеў сiлкі. Большасці з іх зусім не было - можа зайцы трапіліся, адарвалі ад соснаў і знеслі. Іншыя стаялі некранутыя. Выпадковая няўдача. Заўтра будуць зайцы!

Бацька з бабуляй сустрэлі мяне насмешлівым кпінамі: дзе зайцы? Адказаў, што заўтра будуць. А назаўтра не знайшоў і іншых сілкоў. Так бясслаўна завяршылася маё браканьерскае паляванне. Коля ж па-ранейшаму працягваў кожны дзень лавіць па зайцу.

- Рукі ў цябе, сынок, не з таго месца выраслі, як у Колі, - растлумачыў мне бацька.

Сэнс яго тлумачэння я зразумеў толькі праз некалькі гадоў.

19 лютага 2012 г. я зноў паехаў у тыя месцы, дзе 48 гадоў таму назад ставіў сілкі на зайцоў. Замест сосніка - бор шуміць. Не тое, што заячых сцежак не знайшоў - ледзь адшукаў адзіны след беляка ці шарака, і то ў полі. Выбілі іх канчаткова.

Ваўчок ВАЛАЦУЖНЫ (Валадар ШУШКЕВІЧ).

На здымку: адзіны на ўсё поле заячы след.

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ

Воспоминания браконьера-неудачника

ПЕТЛИ НА ЗАЙЦЕВ

Зимой 1963 - 1964 годов я ходил в пятый класс Эсенской восьмилетки. Добираться из Веребок в Черноручье, гденаходилось учебное заведение, приходилось через несколько молодых сосняков. Снега тогда было много, зайцев - еще больше. В прогалинах между рядами молодых сосен они такие тропы вытаптывали, что по ним можно было ходить, словно по асфальту.

Старше меня на три года Коля Тухто ловко ловил зайцев петлями. Изготавливал их из тонкой стальной проволоки и прикреплял к соснам на заячьих тропах с таким расчетом, чтобы заяц попадал головой прямо в петлю. Проволока затягивалась, животное в агонии билось о снег, пока окончательно не удушало себя. Своими глазами видел, как Коля ставил силки и вынимал из них зайцев.

Такая примитивная охота казалась мне очень легкой и простой. Стал просить отца изготовить петли. Он посмеялся с моего намерения, однако за дело взялся. Заплетает проволоку в петлю и говорит:

- Ну, если поймаешь зайца, я тебе 10 рублей дам.

У меня глаза на лоб полезли от предложения такого легкого и неслыханно большого заработка (только через несколько лет колхозникам начали выплачивать пенсии в размере 12 рублей). Окрыленный очевидным успехом, я спросил у своей бабы Анэты:

- А ты, бабушка, что мне дашь за зайца?

- Отрубить себе палец на руке.

- А что я куплю за твой палец? - обиженно говорю. - Ты мне денег дай!

- Тогда дам тебе 100 рублей.

- Не надо мне мифическая сотня, ведь у нас столько нет. Ты мне реальную плату назначь.

- Хорошо. Будешь иметь от меня 20 рублей!

- А если пару ушастых принесу?

- Удвоим ставку!

Такие "расценки" меня устраивали и я, окрыленный неожиданно привалившим мне богатством, понес на заячьи тропы ставить десяток петель.

Выполнил все так, как делал Коля. Ночью сон не брал в предвкушении невероятного заработка. А вдруг три зайцы поймаю? Вряд ли дадут мне родные такую сумму за третьего беднягу. Тогда его и последующих заморожу, а назавтра принесу и скажу, что только что из петли достал. Потребую ими же установленное материальное поощрение.

Утром осмотрел петли. Большинства из них совсем не было - может зайцы попались, оторвали от сосен и снесли. Другие стояли нетронутые. Случайная неудача. Завтра будут зайцы!

Отец с бабушкой встретили меня язвительными насмешками: где зайцы? Ответил, что завтра будут. А назавтра не нашел и остальных петель. Так бесславно закончилась моя браконьерская охота. Коля же по-прежнему продолжал каждый день ловить по зайцу.

- Руки у тебя, сынок, не из того места выросли, как у Коли, - объяснил мне отец.

Смысл его объяснения я понял только через несколько лет.

19 февраля 2012 года я снова поехал в те места, где 48 лет тому назад ставил силки на зайцев. Вместо сосняка - бор шумит. Не то, что заячьих троп не нашел - еле отыскал единственный след беляка или русака, и то в поле. Выбили их окончательно.

Волчок БРОДЯЧИЙ (Валадар ШУШКЕВИЧ)

На снимке: единственный заячий след в поле.

2012 год.НРАВИТСЯ
СУПЕР
ХА-ХА
УХ ТЫ!
СОЧУВСТВУЮ

20 фев 2012 в 10:18 — 1 год назад

Склиф, помнишь, как мы зайцев "ловили"? Ржу-нимагу20 фев 2012 в 16:20 — 1 год назад

Заяц, сцуко, личность Улыбаюсь

Первого поймал в 11 лет, в капкан, но там всё так серьёзно было, что с ходу фиг опишешь. А про петли можно целую книгу написать, не согласен с Валацугой, что повыбивали зайцев, их довольно таки много в районе, судя по тропам. Но что с ним делать? Невкусный он, бобёр лучше. А вот последнего поймать намного сложнее, чем зайца. Заяц он что... Морковка с перцем, расчёт высоты пенька и продавливамости снега - идёт к морковке, натыкается на пары перца, чихает и бьётся головой о пенёк, ходи их только, собирай.

Вот на медведя если ходить, то там быстрота реакции нужна: рисуешь на фанере голую медведицу в полный рост и стоишь сзади - медведь как увидит, набрасывается рефлексивно, а ты молотком когти загибаешь.

Ватаs, если честно, память напрёг, но не помню. Охотничьи лыжи 19 лет в сарайке уже стоят...20 фев 2012 в 20:29 — 1 год назад

Склиф, вдоль железки в сторону жерствянников ходили петли ставить, вспоминайДурак21 фев 2012 в 17:09 — 1 год назад

Аааа, было дело... Улыбаюсь

Так их хоть сейчас проверять идти можно (петли) Ржу-нимагу Десять(?) лет уже прошло. Вроде не поймали мы тогда никого.22 фев 2012 в 07:28 — 1 год назад

Склифасовский: (не согласен с Валацугой, что повыбивали зайцев) Склиф без обид но вы еще очень молоды. Вы не не представляете что творилось в лесу лет 30-40 назад. (В прогалинах между рядами молодых сосен они такие тропы вытаптывали, что по ним можно было ходить, словно по асфальту.)Это ведь было в самом деле! А сейчас с учетом того, что все зверье из Псковской обл. Имигрировало в Белоруссию в связи с отсутствием колхозов (колхозных полей с ЕДОЙ) Зверей совсем не много!!22 фев 2012 в 07:37 — 1 год назад

Более чем уверен, что и теперь заячьих троп, по которым можно ходить, предостаточно. Могу на спор сегодня фотик взять, да лыжи с сарайки достать, да и зайца можно изловить заодно, если он нужен кому-то. А это браконьерство разве?22 фев 2012 в 09:46 — 1 год назад

Склиф, 16 уже прошло, 16 Я в шоке и не фига мы тогда не поймали Ржу-нимагу22 фев 2012 в 16:35 — 1 год назад

Так ловить же уметь нужно Ржу-нимагу Может доберусь вечерком до фотоотчёта. А убитых зверьков можно фотки выкладывать, модераторы?22 фев 2012 в 19:05 — 1 год назад

Два часа модераторской тишины. Не, ну это же целый подвиг, признать себя модером сайта в неинтерестной для себя теме, да ещё от кого, фи! - от Валацуги. Да что там подвиг, это как на амбразуру дзота во время ВОВ прыгнуть, и принять на себя всю огневую мощь пулемёта. Ржу-нимагуОчень смешно

Выкладываю фотки, в дебри не полез, годы уже не те, по деревьям шлёпать:

ен

Метров пятьдесят от берега, сегодня у нас ночью шёл снег, соответственно, днём - отепель, Теренетий 61, потому на "весёлую" тропу не надеялся, так как зайцы предпочитают усиленно передвигаться при от -15, чем ниже, тем больше. Тропинка в черте города:

тропа

Всячески проклиная работу журналиста, вылез из леска, побил копчик на склоне, упав; порвал суком куртку, и плюясь, занялся своим любимым делом:

енгш22 фев 2012 в 19:08 — 1 год назад

*Терентий 6122 фев 2012 в 21:46 — 1 год назад

Скліф! А ты б сябе сфатаграфаваў у гушчары на лыжах ці над палонкай. Ды яшчэ б дату ўключыў. Адразу было б бачна, што гэта не падстава, не фоткі з барадой. Я раблю так. З сабой прыхопліваю пластыкавую бутэльку з-пад піва. Калі не знаходжу зручнага пня, абламваю вершаліну дрэўца ці вертыкальную галіну куста, насоўваю на канец бутэльку, на выстаўленае ўверх дно кладу нататнік, на яго стаўлю ўключаны на аўтаспуск фотааапарат, цісну на спуск і бягу наперад, каб стаць перад аб´ектывам. Бегчы трэба не болей за 10 секунд, бо на столькі разлічаны аўтаспуск.TIA
22 фев 2012 в 21:58 — 1 год назад

Валацуга: Да, дружа - нялёгкая гэта справа - журналистыка и вандроуки... 1222 фев 2012 в 23:12 — 1 год назад

Молодец Склифасовский: Но всеровно такого уже не снимеш: (В прогалинах между рядами молодых сосен они такие тропы вытаптывали, что по ним можно было ходить, словно по асфальту.) Мужики всех с ПРАЗДНИКОМ!!! ( ВСЕ ПРОПЬЕМ, НО ФЛОТ НЕ ОПОЗОРИМ!!)23 фев 2012 в 08:10 — 1 год назад

Уговорили, с такой погодой как сегодня, ничего похожего не сниму, но на то он и праздник, чтобы не на улице его отмечать Выпьем С Праздником!

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Темы автора

Популярные за неделю


69. Светлый путь. БЕГСТВО НА БОЛОТО. Шуневич Анатолий  — 5 дней назад,   за неделю: 176 

Яндекс.Метрика
НА ГЛАВНУЮ